Zasady zaliczenia kursu – MK SN

Planowo jest zgodnie z harmonogramem “5” spotkań w semestrze. Schemat organizacyjny wygląda w następujący sposób:

 • Zajęcia nr 1 –  omówienie warunków zaliczenia, rozpoczęcie omawiania zadania nr 1
 • Zajęcia nr 2 – omówienie zadania nr 1 – ciąg dalszy,
 • Zajęcia nr 3 – zakończenie omawiania zadania nr 1 i elementów sprawozdania oraz przytoczenie zagadnień do kolokwium,
 • Zajęcia nr 4 – kolokwium,
 • Zajęcia nr 5 – termin poprawkowy kolokwium.

Aby zaliczyć ćwiczenia z kursu MK SN należy spełnić poniższe kryteria:

 • Oddać i zaliczyć w terminie (wykonać poprawnie) ćwiczenie projektowe. Ćwiczenie jest na ocenę i ma wagę (0,3).
 • Przystąpić i zdać pozytywnie kolokwium. Kolokwium jest na ocenę i ma wagę 0,5. Kolokwium obejmuje tematykę prowadzonego laboratorium.
 • Uczęszczać na zajęcia –  obecność jest oceniania na podstawie frekwencji studenta (np. 5/5 obecności = 5,0 ocena), ma wagę 0,2.

Suma ocen z uwzględnieniem odpowiednich wag z tych trzech spełnionych kryteriów daje ocenę końcową.

Warunkiem koniecznym do pozytywnego ukończenia kursu jest zaliczenie wszystkich trzech składowych na min. ocenę 3,0 każde!!

Dodatkowe ważne warunki:

 • Po omówionym ćwiczeniu projektowym, student wykonuje i przesyła do kolejnych zajęć wykonane własnoręcznie sprawozdanie (forma: komputerowa np. word + załączony temat wydany przez prowadzącego (skan), będący stroną tytułową), zgodnie z wydanym i przypisanym do niego nr-em tematu wydanym przez prowadzącego.
 • Termin oddania w “czasie” =  kolejne zajęcia po omówionym, w pełni na zajęciach ćwiczeniu. Przekroczenie terminu oddania = (-1,0) do oceny z oddawanego ćwiczenia za każde 3 dni zwłoki!!
 • Pierwsza poprawka jest “gratis” – nie ma wpływu na ocenę. Każda kolejna poprawka = (-1,0) do oceny z oddawanego ćwiczenia.
 • Projekt można oddawać wcześniej – przed kolejnymi zajęciami np. na konsultacjach lub po wcześniejszym umówieniu się poprzez e-mail.
 • Studentom przysługuje 1 nieobecność “bez konsekwencji” – nie obniża to oceny z frekwencji na zajęciach. Każde kolejne przekroczenie limitu nieobecności = (-1,0) do oceny z obecności. Np. 4/5 = (5,0) , 3/5 = (4,0).
 • Nie można oddawać sprawozdań w sesji, ostatnie zajęcia kończą kurs z oceną dla studenta taką, jaka wyjdzie z warunku opisanego wyżej.
 • Projekt oddany po raz pierwszy do sprawdzenia zatrzymuje “zegar” obniżania oceny z tytułu terminu. Wtedy modyfikatorem oceny jest system poprawkowy z tytułu błędów w projekcie. Oddanie “fałszywie” podstawionego sprawozdania, by tylko oddać w terminie lub oddanie samego tematu lub niedokończonego sprawozdania = oszustwo =(2,0) oceny z projektu = niezaliczenie kursu!!!

 

Dodatkowe ważne informacje:

 • informacje o zaliczeniu sprawozdania oraz kolokwium będą pojawiały się sukcesywnie w zakładce “Wyniki zaliczeń” na mojej stronie,
 • poprawa błędów w wykonanych projektach odbywać się będzie w sposób następujący – ogłaszam wyniki sprawdzonego ćwiczenia, jeżeli jest błąd w wykonanym ćwiczeniu dodaje krótki komentarz co należy poprawić / w którym etapie jest źle. Błędy należy poprawić i ponownie oddać poprzez skrzynkę email sprawozdanie do sprawdzenia.