O przedmiocie – MK SN

W ramach laboratorium z Metod Komputerowych dla studiów niestacjonarnych omawiane jest studentom “1” zadanie, które opiera się na zamodelowaniu płyty z podciągiem w programie ABAQUS dla dwóch wariantów 250 węzłów i 1000 węzłów, dla których wyznaczane są naprężenia oraz przemieszczenia w zadanych miejscach.

Po omówionym zagadnieniu student pozyskuje wiedzę potrzebną do wykonania projektu.